DE SK

Obstaranie a montáž CNC kovoobrábacieho centra

Európsky fond regionálneho rozvoja

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Investícia do vašej budúcnosti

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych
a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Kód výzvy: KaHR-111DM-1301

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CID METAL, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií vo výrobe.

Názov a sídlo prijímateľa: CID METAL, s.r.o.
Pri bitúnku 1586, Šaštín Stráže 908 41

Miesto realizácie projektu: Pri bitúnku 1586, Šaštín Stráže 908 41

Dátum začatia realizácie: 02.2015

Dátum ukončenia realizácie: 03.2015

Kód žiadosti: NFP25110122662

Výška poskytnutého NFP: 189 764 EUR

Popis projektu:

Realizácia projektu viedla k obstaraniu a implementácii inovatívnej technológie – CNC kovoobrábacieho centra. Súčasnú výrobu sme rozšírili o výrobu presných súčiastok - rotačných dielov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Celková investícia do výroby sa prejavila na celkovej kvalite výrobkov, ich ekologickejších parametroch ako aj dosiahnutím vyššej pridanej hodnoty a navýšením tržieb, čo prispelo k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti na náročných medzinárodných trhoch. V rámci projektu sa vytvorili 2 pracovné miesta.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

www.economy.gov.sk www.siea.sk Dokument na stiahnutie
indexA200